alt-icon

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Opiekunki/Opiekuna

Na podstawie art.13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opieka dla Seniora sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Opolu, ul.
Johanna Wolfganga Goethego 4/2, 45-920 Opole. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować:
- dzwoniąc pod numer telefonu: +48 519 421 903
- pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- pisząc na adres pocztowy siedziby Administratora.

2. Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana albo od osób lub podmiotów, które działając w naszym
imieniu lub na nasze zlecenie prowadzą działania rekrutacyjne.

3.    W przypadku danych zbieranych z inny źródeł niż bezpośrednio od Pani/Pana przetwarzać będziemy dane zwykłe (w tym imię, nazwisko, dane kontaktowe, zdjęcie, informacje o posiadanych kompetencjach i umiejętnościach, preferencje co do warunków współpracy) oraz dane o stanie zdrowie, w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o podjęciu współpracy, zawarcia umowy oraz dostosowywania przedstawianych Pani/Panu ofert na świadczenie usług opieki do wymagań klientów.

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)    zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę Pani/Pana zatrudnienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) dostosowywania przedstawianych Pani/Panu ofert na świadczenie usług opieki do wymagań klientów
(w zakresie zwykłych danych osobowych na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wizerunku na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w zakresie danych dotyczących zdrowia na podstawie udzielonej zgody - art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
c) wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w szczególności obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa:
− Kodeks Cywilny;
− Kodeks Pracy;
− ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
− ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;
− ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
− ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
− ustawa o rachunkowości;
− ustawa Ordynacja podatkowa;
− ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
d) w zakresie przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (w szczególności danych dotyczących zdrowia) – w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
e) w pozostałych przypadkach - jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:
− organizacja przewozów dla opiekunek/opiekunów;
−    zarządzenie organizacją, w tym wykonywanie czynności administracyjnych, zarządzanie personelem, komunikacja, wykonywanie analiz statystycznych i opracowywanie raportów;
− zarzadzanie jakością, w tym przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz poddawanie się audytom
wykonywanym przez podmioty zewnętrzne;
−    pozyskiwanie wiedzy i podnoszenie kompetencji, w tym przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych oraz korzystanie z usług szkoleniowych i doradczych świadczonych przez podmioty zewnętrzne;
− ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;
− prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych;
− administrowanie infrastrukturą IT;
−    zapewnianie ciągłości działania oraz ochrona danych poprzez wykonywanie i przechowywanie archiwalnych, roboczych lub awaryjnych kopii danych oraz zachowanie ich integralności i testowanie poprawności;
−    zapewnianie bezpieczeństwa danych oraz ochrona infrastruktury IT poprzez stosowanie monitoringu sieci, stanowisk roboczych, oprogramowania oraz aktywności użytkowników.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:
a)    w zakresie danych przetwarzanych w celu realizacji umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę Pani/Pana zatrudnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – jest wymogiem umownym, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy;
b) w zakresie dostosowywania ofert na świadczenie usług opieki do wymagań klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania tego celu, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości otrzymywania ofert na świadczenie usług opieki;
c)    w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – jest wymogiem ustawowym, podanie tych danych jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora i potencjalnie naruszenie przepisów prawa;
d) w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości
realizacji poszczególnych, wskazanych wyżej celów przetwarzania.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji wyżej wskazanych celów, tj.:
a)    w zakresie danych przetwarzanych w celu realizacji umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę Pani/Pana zatrudnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;
b) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody w celu dostosowywania ofert na świadczenie usług opieki do wymagań klientów – do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie;
c)    w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres wskazany w przepisach prawa, z których wynikają te obowiązki;
d) w zakresie danych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu realizacji tych
celów albo do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych we wskazanych wyżej celach, Pani/Pana dane mogą być przez nas
udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
- organom państwowym lub podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Pani/Pana danych na podstawie przepisów
prawa (np. bankom, operatorom pocztowym, radcom prawnym/adwokatom);
-    podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Pani/Pana danych, w celu realizacji zawartych umów lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub tych podmiotów (np. klientom, podopiecznym, przewoźnikom lub innym kontrahentom);
-    podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 RODO), w związku ze świadczonymi przez nich usługami (np. dostawcom usług IT, podmiotom zapewniającym obsługę finansowo-księgową i/lub kadrowo-płacową, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze lub wykonującym audyty).

8. Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawienia) danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych;
f) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6
ust. 1 lit. a lub na art. 9 ust. 2 lit. a (czyli przetwarzania na podstawie zgody); wycofanie zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
g) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f (czyli przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią);
h)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługujące Pani/Panu prawa opisano w art. 12-23 oraz art. 77 RODO. Tekst RODO jest dostępny pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Administratorem.

10. Nie będziemy wobec Pani/Pana podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Witamy na stronie głównej

Super User. Opublikowano w Uncategorised

Opieka dla Seniora jest dynamicznie rozwijająca się firmą z kilkuletnim doświadczeniem na ryku pracy, zajmującą się rekrutacją personelu oraz świadczeniem usług opiekuńczych.

Powstała w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i pielęgniarskie, związany z procesem starzenia się Europy Zachodniej.

Nasza firma świadczy usługi opiekuńcze dla indywidualnych klientów głównie na terenie Niemiec. To właśnie w ich imieniu, współpracując z zaufanymi partnerami zagranicznymi, poszukujemy i przygotowujemy do pracy kandydatów, zapewniając im legalną formę pracy oraz organizując ich pobyt za granicą. Swoim zaufaniem – współpracując z naszą firmą – obdarzyło nas już wiele osób.

Do naszych kompetencji należy najwyższy poziom świadczonych usług – zespół Opieka dla Seniora tworzą wykwalifikowane opiekunki oraz pielęgniarki z doświadczeniem i bogatą wiedzą z zakresu procedur i standardów usług opiekuńczych, jak również doświadczony personel firmy z bogatą wiedzą z zakresu usług rekrutacyjnych oraz warunków zatrudnienia na terenie Niemiec.

Firma Opieka dla Seniora ma indywidualne podejście do każdego klienta. Dokładne analizy potrzeb przeprowadzane przez naszych pracowników pozwalają indywidualnie i do potrzeb klienta dopasować ofertę a tym samym najodpowiedniejszego pracownika.

Nie brakuje również indywidualnego podejścia do każdej osoby wyjeżdżającej do pracy w Niemczech z Opieka dla Seniora.

Opieka dla Seniora cieszy się opinią dobrego pracodawcy i współpracownika. Dla naszych zagranicznych klientów jak i dla zatrudnianego przez nas personelu opiekuńczego jesteśmy kompetentnym i niezawodnym partnerem.

Etyka, stabilność oraz wysoka kultura pracy sprzyjają dobrym relacjom z naszymi partnerami oraz współpracownikami. Współpracując z nami zapewniamy legalną pracę, atrakcyjne zarobki, terminowe wypłaty wynagrodzenia, zakwaterowanie oraz wyżywienie w domu podopiecznego oraz wsparcie Opieka dla Seniora podczas całego pobytu w Niemczech.

Jeżeli interesuje Cię praca jako: opiekunka/n osób starszych, pielęgniarka, pielęgniarz zgłoś swoją chęć do pracy.

Adres i kontakt

Opieka dla Seniora Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Johanna Wolfganga Goethego 4/2
45-920 Opole
woj. opolskie

 

 • +48 519 421 903
 •  

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Biuro czynne:
  Pn. – Pt. 8:00 – 16:00

  Administratorem danych osobowych  jest spółka Opieka dla Seniora sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Opolu, ul. Johanna Wolfganga Goethego 4/2, 45-920 Opole. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych przez spółkę dostępne są pod adresem: https://www.opiekadlaseniora.eu/pl/polityka-prywatnosci

  Logowanie